ROK 2019

V sesja Rady Gminy Głowaczów

odbyta w dniu 18 stycznia 2019 roku o godz. 9.00

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwał:

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku Maluch Plus „Słoneczny Zakątek” w Głowaczowie – projekt nr 1.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków – projekt nr 2.
4. Zamknięcie obrad V sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-18 18:35:01 | Data modyfikacji: 2019-02-18 18:37:07.
VI sesja Rady Gminy Głowaczów planowana w dniu
28 lutego 2019 roku o godz. 10.00

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji tj. z 31.12.2018 oraz 18.01.2019r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności miedzy sesjami.
Podjęcie uchwał:

6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – projekt nr 1
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III.24.2018 Rady Gminy Głowaczów z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” – projekt nr 2
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatkóww zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt nr 3
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzózie - projekt nr 4
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Głowaczowie - projekt nr 5
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty - projekt nr 6
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V.30.2019 Rady Gminy Głowaczów z dnia 18.01.2019 r. dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków – projekt nr 7
13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i nie zamieszkałych oraz przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej –
projekt nr 8.
14. Zapytania i wnioski radnych.
15. Zamknięcie obrad VI sesji.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-02-20 16:57:20.
VII sesja Rady Gminy Głowaczów

 z dnia 29 marca 2019 roku o godz. 11.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj. z 28.02.2019 r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności i wykonania zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głowaczowie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
6. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Głowaczów w 2018 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Głowaczowie za 2018r.
8. Informacja na temat porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Głowaczów w 2018 roku.
9. Przerwa w obradach .

Podjęcie uchwał:


10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowaczów na lata 2019 – 2030 – projekt nr 1
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Głowaczów na rok 2019– projekt nr 2
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów na rok 2019 – projekt
nr 3
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowaczów - projekt nr 4
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu( Brzóza, ul. Stara Brzóza) - projekt nr 5
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu( Zieleniec – Józefów ) - projekt nr 6
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu( Zieleniec- Józefów, Łukawa, Ignacówka Bobrowska) – projekt nr 7
17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów - projekt nr 8
18. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad VII sesji.

 Protokół z głosowania na VII sesji Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2019 roku.pdf

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Autor: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2019-03-25 11:06:33 | Data modyfikacji: 2019-04-01 11:01:46.

Zobacz:
 ROK 2018 .  ROK 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-03-25 11:06:33
Data modyfikacji: 2019-04-01 11:01:46
Autor: Monika Tomczak
Opublikowane przez: Monika Tomczak