Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione


Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:


Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Głowaczów w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowaczów.


Udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Głowaczów, w pokoju nr 21.


Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.


Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowaczów, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

 

Opublikowane przez: Monika Tomczak | Data wprowadzenia: 2014-04-16 08:50:43.
Data wprowadzenia: 2014-04-16 08:50:43
Opublikowane przez: Monika Tomczak